Правна защита при уволнение

Правна защита при уволнение е право на всеки, който бива освободен от длъжност има последващ характер. Тя се състои от правни средства, произтичащи от закона. Тези средства целят защитата на работника/служителя срещу незаконно уволнение и отмяна на акта (Заповед), с който е прекратено трудовото правоотношение от страна на работодателя. Вторият етап е връщането на правоотношението в положението, в което е било преди незаконното уволнение.

Кога можете да потърсите правна защита от добър адвокат срещу уволнение

Когато се съмнявате в правотата на поведението на Вашия работодател, но не сте сигурни, че имате основание за оспорване на заповедта му, е добре да се консултирате с адвокат. Вероятността да не сте запознати с изчерпателността на българските закони в сферата на трудовото право, е голяма. А юристите могат да Ви дадат най-адекватна подкрепа. Ето и част от нормативните актове, които имат отношение към правната защита срещу уволнение.

Съгласно чл. 225, 344-345, 360 КТ всеки служител, станал потърпевш в резултат на неправомерно прекратяване на трудово правоотношение, породено от трудов договор или консенсус, има право на защита в следните (хипотетични) случаи:

  • При уволнение, което не е базирано на съществуващо в закона основание – по причини, които не се регламентират от закона;
  • Когато се установи, че на служителят/работникът не му е дадена възможност да се защити, аргументира и/-ли е налице друго процедурно нарушение;
  • Когато работодателят е предприел уволнение, което е в разрез с установената в закона забрана;
  • Когато работодателят изтъква основание, което практически не се е осъществило (изтъква, че е налице взаимно съгласие, но реално до такова не се е стигнало);
  • При липсата на предизвестие, както и при непоискано предварително разрешение на инспекцията по труда за прекратяване на трудовото правоотношение;
  • При отчитането на несъответствие между посочените в заповедта причини за уволнение и предписаното от закона основание. Например: липса на целесъобразност, дисциплинарно уволнение на служител или работник, което произтича не от нарушение на трудови, а на обществени или морални задължения;
  • Когато липсва съответствие между фактическите обстоятелства и основанията за уволнение (когато причината за уволнението е закриване на предприятие, а фактически то само подлежи на преустройство)
  • Др.

Какви форми на защита срещу незаконно уволнение можете да получите от адвокат?

Кодексът на труда дава възможност за защита на работника, станал жертва на незаконно уволнение, с помощта на 2 способа. В първия случай служителят/работникът представя възражение пред своя работодател – иск в писмена форма за отмяна на незаконното уволнение. По своята същност това е правен механизъм, създаден в полза на работника. В същото време, искът не е абсолютна процесуална предпоставка за преминаване към съдебна искова защита, нито е процедура, следването на която да е със задължителен характер.